Logowanie

id klienta

hasło


Nie możesz się zalogować?

Kontakt

ul. Św. Rocha 11/1
lok. 311 i 312
15-879 Białystok
tel. (85) 674 95 31
fax (85) 674 95 34

 

Kursy Walut

Aktualne kursy kupna i sprzedaży
Notowanie z dnia 2016-07-29
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 3,8879 3,9665 Kursy walut strzałka 1.13%
EUR 4,3174 4,4046 Kursy walut strzałka 0.21%
CHF 4,0478 4,0478 Kursy walut strzałka 0.15%
GBP 5,2178 5,2178 Kursy walut strzałka 0.94%

Ksiegi Handlowe:

Prowadzenie ksi?g handlowych jest zaj?ciem trudnym i z?o?onym. Jest to zwi?zane z mo?liwo?ci? ró?nej interpretacji przepisów prawnych, jak równie? cz?stymi zmianami w regulacjach. Powierzaj?c nam ksi?gi handlowe zyskuj? Pa?stwo spokój oraz bezpiecze?stwo finansowe firmy.


01. Weryfikacja pod wzgl?dem rachunkowym dokumentów ksi?gowych;

02. Ewidencja zdarze? gospodarczych na kontach i dziennikach;

03. Ewidencja ?rodków trwa?ych - amortyzacja;

04. Sporz?dzanie zestawie? obrotów i sald;

05. Sporz?dzanie bilansu i sprawozdania na koniec roku obrachunkowego, w/g ?yczenia miesi?cznie;

06. Sporzadzanie dokumentów p?atniczych (przelewy, dowody wp?aty);

07. Wyja?nienia dla zainteresowanych dotycz?ce poprawno?ci sporz?dzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego i rachunkowo?ci;

 

Podatkowa ksiazka rozchodów i przychodów:

Ksi??ka rozchodów i przychodów przeznaczona jest g?ównie dla osób fizycznych, które prowadz? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?. Ten sposób opodatkowania jest odpowiedni równie? dla m.in. spó?ek partnerskich czy jawnych. W ramach naszych kompetencji oferujemy Pa?stwu szeroki wybór us?ug z zakresu prowadzenia podatkowej ksi?gi rozchodów i przychodów.

01. Weryfikacja pod wzgledem rachunkowym dokumentów ksiegowych;

02. Ewidencjonowanie zdarzen gospodarczych w Podatkowej Ksiedze Przychodów i Rozchodów;

03. Ewidencja srodków trwalych - amortyzacja;

04. Ewidencja wyposazenia;

05. Dokumenty rejestrujace firme w Urzedzie Skarbowym (NIP, Oswiadczenie o wyborze formy opodatkowania);

06. Sporzadzanie dokumentów platniczych (przelewy, dowody wplaty);

07. Wyjasnienia dla zainteresowanych dotyczace poprawnosci sporzadzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego;

08. Roczne rozliczenia podatku dochodowego;

 

Rycza?t ewidencjonawany:

Opodatkowanie w formie rycza?tu ewidencjonowanego wydaje si? najprostszym rozwi?zaniem. Jednak?e mnogo?? przepisów i niejednoznaczno?? ich interpretacji mog? skutkowa? powa?nymi b??dami, dlatego zach?camy do skorzystania z us?ug profesjonalnego biura. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie oraz wiedz? z zakresu rycza?tu ewidencjonowanego.

01. Weryfikacja pod wzgledem rachunkowym dokumentów ksiegowych;

02. Ewidencjonowanie zdarzen gospodarczych;

03. Ewidencja wykazu srodków trwalych;

04. Wyliczenia naleznego podatku za miesiace rozliczeniowe;

05. Sporzadzanie dokumentów platniczych (przelewy, dowody wplaty);

06. Wyjasnienia dla zainteresowanych dotyczace poprawnosci sporzadzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego;

07. Roczne rozliczenia podatku dochodowego;

 

Ewidencja VAT :

Szczegó?owa ewidencja VAT jest niezwykle wa?na w niemal ka?dym przedsi?biorstwie. Na podstawie wysoko?ci tego wska?nika szacuje si? nale?ny podatek. Jakikolwiek b??d w ewidencji VAT mo?e skutkowa? powa?nymi konsekwencjami, dlatego zaufaj naszej wiedzy. Gwarantujemy rzeteln? i fachow? obs?ug?.


01. Dokumenty rejestruj?ce firm? w Urz?dzie Skarbowym;

02. Weryfikacja pod wzgl?dem rachunkowym dokumentów ksi?gowych;

03. Ewidencjonowanie zdarze? gospodarczych w Rejestrze Zakupów i Sprzeda?y;

04. Sporz?dzanie deklaracji podatkowych VAT-7 i przekazywanie ich do Urz?du Skarbowego;

05. Sporz?dzanie dokumentów p?atniczych (przelewy, dowody wp?aty);

06. Wyja?nienia dla zainteresowanych dotycz?ce poprawno?ci sporz?dzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego;

 

Obs?uga kadrowo-p?acowa :

Powierzenie obs?ugi kadrowo-p?acowej zewn?trznej firmie to oszcz?dno?? nie tylko Pa?stwa finansów, ale tak?e czasu. Jest to bardzo wygodne rozwi?zanie, poniewa? to nasze biuro rachunkowe zajmuje si? wszystkimi rozliczeniami pracowniczymi b?d? sporz?dzaniem umów i dokumentów. Zapraszamy do zapoznania si? z szczegó?ow? ofert?.

01. Prowadzenie ewidencji pracowników (kartoteka wynagrodze?, kartoteka podatkowa, kartoteka zasi?kowa, kartoteka urlopowa);

02. Na ?yczenie sporz?dzanie dokumentów podstawowych (umowa o prac?, umowa-zlecenie, wypowiedzenia umowy o prac?, ?wiadectwa pracy, za?wiadczenia o wynagrodzeniu);

03. Sporz?dzanie deklaracji podatkowych i informacji o wynagrodzeniach i przekazywanie ich do Urz?du Skarbowego oraz dla pracowników;

04. Sporz?dzanie dokumentów p?atniczych (przelewy podatków od wynagrodze?);

05. Sporz?dzanie deklaracji i raportów (DRA, RNA, RCX, RSA, RZA) oraz przekazywanie ich do poszczególnych oddzia?ów ZUS za potwierdzeniem b?d? drog? elektroniczn? - czynno?ci wykonywane s? przy u?yciu oprogramowania P?atnik i P?atnik - Przekaz Elektroniczny;

06. Sporz?dzanie dokumentów p?atniczych (przelewy sk?adek);

07. Sporz?dzanie za?wiadcze? pracodawcy o wysoko?ci wynagrodze? dla celów ustalenia zasi?ków (chorobowego, macierzy?skiego, wychowawczego);

08. Sporz?dzanie informacji RMUA dla wszystkich pracowników;

 

Us?ugi dodatkowe :

Stale poszerzamy zakres naszej oferty, by jak najskuteczniej s?u?y? Pa?stwu pomoc?. Chcemy odci??y? Pa?stwa od codziennych, zawodowych obowi?zków, dlatego nasza dzia?alno?? obejmuje tak?e wiele, innych aspektów posiadania firmy. Zajmujemy si? m.in. ?wiadczeniem ró?norodnych porad i konsultacji, które u?atwi? prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej.

01. Porady i konsultacje osobom fizycznym i prawnym;

02. Reprezentacja przed Urz?dami przez Biuro w zakresie czynno?ci obj?tych umow?;

03. Za?atwianie za?wiadcze? o niezaleganiu w ZUS i Urz?dzie Skarbowym;

04. Sporz?dzanie rocznych zezna? dotycz?cych dochodów uzyskanych w kraju i za granic?;

05. Konsultacje w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych na naszym rynku;

06. Pomoc w sporz?dzaniu umów cywilno-prawnych i innych dokumentów w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej;

07. Pomoc przy zak?adaniu jednoosobowej dzia?alno?ci gospodarczej, spó?ek cywilnych, spó?ek z o.o., przekszta?ceniach, likwidacji;

08. Pomoc w codziennym funkcjonowaniu przedsi?biorstwa.

 

Biuro Rachunkowe RachMix
ul. Św. Rocha 11/1 lok. 311, 312, 15-879 Białystok