Logowanie

id klienta

hasło


Nie możesz się zalogować?

Kontakt

ul. Św. Rocha 11/1
lok. 311 i 312
15-879 Białystok
tel. (85) 674 95 31
fax (85) 674 95 34

 

Kursy Walut

Aktualne kursy kupna i sprzedaży
Notowanie z dnia 2016-07-22
Kod Kupno Sprzedaż Zmiana
USD 3,9229 4,0021 Kursy walut strzałka 0.34%
EUR 4,3179 4,4051 Kursy walut strzałka 0.27%
CHF 4,0481 4,0481 Kursy walut strzałka 0.31%
GBP 5,2803 5,2803 Kursy walut strzałka 0.08%
Biuro rachunkowe Rachmix Bia?ystok - us?ugi ksi?gowe

Misja biura rachunkowego Rachmix

Misj? biura rachunkowego RACHMIX jest ?wiadczenie us?ug ksi?gowych na najwy?szym poziomie. Inwestujemy w zespó? do?wiadczonych i kompetentnych specjalistów, dzi?ki czemu nasi klienci otrzymuj? w pe?ni profesjonaln? i kompleksow? obs?ug? ksi?gow?. Wiemy, jak wa?ne jest ci?g?e podnoszenie kwalifikacji. Ze wzgl?du na cz?ste zmiany przepisów i regulacji prawnych dbamy o systematyczne dokszta?canie si? i zdobywanie wiedzy z zakresu ksi?gowo?ci. Dla naszych klientów oznacza to rzetelne i w pe?ni bezpieczne prowadzenie ksi?gowo?ci.

Oferta biura

Nasze biuro rachunkowe ?wiadczy pomoc zarówno dla nowych firm, jak i dla przedsi?biorców z wieloletnim sta?em. Dla ka?dego dobieramy optymalne rozwi?zania. Proponujemy Pa?stwu us?ugi ksi?gowe, pocz?wszy od prowadzenia ksi?g rachunkowych po reprezentowanie firmy przed ró?nymi instytucjami finansowymi. Chcemy zapewni? kompleksowo?? obs?ugi ksi?gowej, dzi?ki czemu b?d? Pa?stwo mogli przeznaczy? czas na inne aspekty prowadzenia biznesu.

Komunikacja w obs?udze ksi?gowej

Dodatkowo pami?tamy o tym, jak wa?na jest wzajemna komunikacja, dlatego na wszelkie pytania naszych klientów udzielamy szczegó?owych i wyczerpuj?cych odpowiedzi. D??ymy do uzyskania partnerskich relacji z klientami, przez co wspó?praca przebiega w mi?ej i ?yczliwej atmosferze. Dowodem na to jest stale powi?kszaj?ce si? grono zadowolonych klientów. Zach?camy do kontaktu.

 

Biuro Rachunkowe RachMix
ul. Św. Rocha 11/1 lok. 311, 312, 15-879 Białystok